Χρήσιμα Άρθρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα κτίρια δαπανούν το 40% των παγκόσμιων ρύπων Η εξοικονόμηση ενέργειας για την λειτουργία των υφισταμένων κτίριων είναι πολυδιάσταση, αφού με βιοκλιματικές παρεμβάσεις μπορεί να μειωθεί από 30% έως 90%:

1. Η κατανάλωση ενέργειας

2. Η παραγωγή ρύπων

3. Το οικονομικό λειτουργικό κόστος.

Κάθε κτίριο είναι μια ιδιαίτερη οντότητα και μελετάται ξεχωριστά. Για κάθε κτίριο, υφιστάμενο ή νέο, υπάρχουν ποικίλες προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Καμία συσκευή ή σύστημα απόδοσης ενέργειας όσο ποιοτικό ή και ακριβό και αν είναι, δεν μπορεί να αποδόσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, εφόσον η εφαρμογή του είναι η μη ενδεδειγμένη. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την σωστή μελέτη και σχεδιασμό της παρέμβασης.

Εγκαταστάσεις όπου υπερκαταναλώνουν ενέργεια τα κτίρια:
• Ζεστά νερά χρήσης
• Θέρμανση
• Ψύξη
• Αερισμός
• Φωτισμός
• Καταναλώσεις συσκευών


Παρεμβάσεις:
Ηλιοθερμικά συστήματα για την παραγωγή, ζεστών νερών χρήσης- θέρμανσης- ψύξης
Γεωθερμικά συστήματα για την παραγωγή, ζεστών νερών χρήσης- θέρμανσης

Αντλίες θερμότητας για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης- θέρμανσης- ψύξης
Αυτοματισμοί και έλεγχος λειτουργίας για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Επιλογή κατάλληλων λαμπτήρων βάσει του χώρου και του επιπέδου φυσικού φωτισμού
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλιακές καμινάδες για την παροχή θερμού φρέσκου αέρα
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (κατάλληλες φυτεύσεις, περιοχές δροσισμού, ψυχρά υλικά)
Σκιάσεις στον επιθυμητό προσανατολισμό με την κατάλληλη κλίση.
Επιλογή κατάλληλων υλικών περιβάλλοντα χώρου (δαπεδοστρώσεις, τοιχοποιίες κλπ) για την ρύθμιση της ηλιακής ακτινοβολίας
Για τα νέα κτίρια σωστος προσανατολισμός από τη σχεδίαση του έργου